Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktualně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

6_17_4426

4426

Učíme se v dialogu – Jedenáctý ročník česko-německého jazykového tandemového kurzu / Lernen im Dialog -  Elfter deutsch-tschechischer Tandemsprachkurs

85 000

CZK

1_17_4872

4872

Spolupráce s partnerskými školami v SRN v roce 2017 / Zusammenarbeit mit den Partnerschulen in der BRD im Jahr 2017

34 000

CZK

3_17_4993

4993

Wiesenfest - Slavnost setkáváni s obcí Libá/Česká republika 2017 / Wiesenfest - Begegnungsfest mit der Gemeinde Libá / Tschechien 2017

1 000

EUR

6_17_5095

5095

Mezinárodní media / Internationale Medien

90 000

CZK

6_17_5166

5166

Všední den v Blansku, všední den v Darmstadtu / Alltag in Blansko, Alltag in Darmstadt

43 350

CZK

5_17_6065

6065

Papoušek na motocyklu – Poezie je vždycky avant-garde! Česko-německý kooperační projekt k české lyrice ve 20. století (2. díl) / Papagei auf dem Motorrad - Poesie ist immer Avantgarde! Ein deutsch-tschechisches Kooperationsprojekt zur tschechischen Lyrik im 20. Jh. (Teil II)

3 000

EUR

2_17_6173

6173

Česko-německá setkání v rámci rozvojového kvalifikačního programu GLEN (Global Education Network of young Europeans). / Deutsch-tschechische Begegnungen im Rahmen des entwicklungspolitischen Qualifizierungsprogramms GLEN (Global Education Network of Young Europeans)

3 750

EUR

8_17_6238

6238

Společná krajina - společná budoucnost v česko-saském pohraničí / Gemeinsame Landschaft - gemeinsame Zukunft im tschechisch-sächsischen Grenzraum

160 000

CZK

1_17_6253

6253

Odděleně, přesto spolu / Separat und, trotzdem gemeinsam

46 786

CZK

1_17_6397

6397

Společně žít a pracovat v Evropě / Gemeinsam in Europa leben und arbeiten

1 500

EUR

4_17_6491

6491

HeuHoj-Camp 2017 ve Východních Krušných horách  / HeuHoj-Camp 2017 im Osterzgebirge

5 000

EUR

2_17_6505

6505

Česko-německá výměna žáků mezi školami Montessori v Kladně a v Eberhartingu / Tschechisch-deutscher Schüleraustausch zwischen den Montessori-Schulen in Kladno und Eberharting

2 100

EUR

3_17_6689

6689

23. Dny česko- německé kultury - "Hudba a kultura spojuje  - 25.let setkávacího centra" / 23. Deutsch- tschechische Kulturtage -"Musik und Kultur verbindet – 25 Jahre BGZ"

80 000

CZK

3_17_6864

6864

Žijící partnerství: Německo-česká setkávání 2017 / Gelebte Städtepartnerschaft: Deutsch-Tschechische Begegnungen 2017

1 200

EUR

4_17_6953

6953

„Beze spánku v Praze i Hamburku – Mezi Kafkovým kosmem a světovým občanstvím zuřivého reportéra E. E. Kische“  / „Schlaflos in Prag und Hamburg – Zwischen Kafkas Kosmos und dem Weltbürgertum des rasenden Reporters Egon Erwin Kisch“ 

50 000

CZK

4_17_6974

6974

Česko-německá projekty a aktivity v rámci 68. Sudetoněmeckých dnů 2.- 4. června 2017 v Augsburku / Deutsch-tschechische Projekte und Aktivitäten im Rahmen des 68. Sudetendeutschen Tages am 2.-4. Juni 2017 in Augsburg

14 000

EUR

6_17_6983

6983

Od informovanosti k desinformovanosti: využívání a rizika dnešní mediální nabídky / Von der Informationsgesellschaft zur Desinformationsgesellschaft: Nutzen und Risiken heutiger medialer Angebote

2 200

EUR

3_17_7018

7018

Projekt IT- bezpečnost a sociální mediální platforma – přeshraniční prevence - bezpečně na internetu

 / Projekt IT-Sicherheit und Social-Media-Plattformen – Grenzüberschreitende Prävention – Sicher im Internet

120 600

CZK

4_17_7032

7032

Khameskeri vras - Sluneční záře / Khameskeri vras - Sonnestrahlen

215 000

CZK

3_17_7033

7033

Chomutovské Krušení 2017 - Připomenutí hornických tradic nejen v Krušnohoří / Chomutover Bergbau- und Hüttentag 2017 - Erinnerung an Bergbautraditionen nicht nur im Erzgebirge

80 000

CZK

4_17_7040

7040

Troppau 1945. Opava v roce nula / Troppau im Jahre Null

3 000

EUR

2_17_7042

7042

Odborné praxe v sousední zemi / Freiwillige berufliche Praktika im Nachbarland

110 000

EUR

6_16_7065

7065

Společně do budoucnosti - sblížení německých a českých rodin v mateřské škole "Fuchsbau"; Německé a české děti v mateřské škole Schirnding / Gemeinsam in die Zukunft - Annäherung deutscher und tschechischer Familien im Kindergarten "Fuchsbau"; Deutsche und tschechische Kinder gemeinsam im Kindergarten Schirnding

9 000

EUR

7_16_7078

7078

Jaro česko-německé kultury 2017 / Frühling der tschechisch-deutschen Kultur 2017

110 000

CZK

3_17_7091

7091

Česko – německé kulturní dny Uherské Hradiště - Mayen 2017 / Tschechisch - Deutsche Kulturtage Uherské Hradiště – Mayen 2017

115 000

CZK

4_17_7119

7119

5. Česko-německý festival práva 2017 / 5. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 2017

216 000

CZK

8_17_7123

7123

Prezentace německé kulturní scény v rámci mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM 2017 a vytvoření česko-německého multižánrového představení. / Präsentation der deutschen Kulturszene  im Rahmen des internationalen Festivals vom neuen Zirkus und Straßentheater  CIRKULUM 2017 und Schaffung einer deutsch-tschechischen Multi-Genre-Vorstellung.

4 200

EUR

4_17_7125

7125

Festival Olomoucké dny německého jazyka / Festival Olmützer Kulturtage

60 000

CZK

7_16_7137

7137

Dialog 2017 - kreativně / Dialog 2017 - kreativ

300 000

CZK

3_17_7154

7154

Užijeme si to společně / Wir können es zusammen genießen

45 000

CZK

4_16_7182

7182

Komentované prezentace dvojjazyčného dokumentárního filmu
 „V jednom vše, ve všem jen jedno“ s následnou diskuzí
 / Kommentierte Präsentationen des zweisprachigen Dokumentarfilmes
 „Im Einen Alles, im All nur Eines“ mit anschließender Diskussion

3 000

EUR

7_16_7210

7210

Junge Prager/Junge Berliner / Junge Prager/Junge Berliner

350 000

CZK

8_17_7232

7232

Brno Art Open /BAO/ 2017 - Sochy v ulicích
Dichtung und Wahrheit

 / Brno Art Open /BAO/ 2017 – Statuen auf den Straßen
Dichtung und Wahrheit

140 000

CZK

5_16_7248

7248

Hudební most Praha - Drážďany 2017, část únor - duben 2017 / Musik Brücke Prag - Dresden 2017, February - April 2017

200 000

CZK

6_17_7258

7258

Já jsem ty a my jsme mnoho / Ich bin du und wir sind viele

3 000

EUR

5_17_7262

7262

Bezedno - Flusser & umění / Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste

200 000

CZK

1_17_7268

7268

Za drakem a za velbloudem aneb výměnný pobyt studentů Bensheim - Plzeň / Zum Drachen und Kamel - Schüleraustausch Bensheim – Pilsen

107 000

CZK

8_17_7269

7269

Brahms a Dvořák aneb česko-německé hudební přátelství včera a dnes  / Brahms und Dvořák oder tschechisch – deutsche Musikfreundschaft gestern und heute

160 000

CZK

2_17_7273

7273

Ledoborecký camp / Eisbrecher-Camp

3 200

EUR

8_17_7274

7274

Skrytá místa / Česko - německé komiksové sympózium  / Versteckten Orte / Das Tschechisch - Deutsche Comic Symposium

140 000

CZK

6_17_7275

7275

Varieté / Varieté

115 000

CZK

2_17_7278

7278

Partnerství škol / Schulpartnerschaft

80 000

CZK

8_17_7279

7279

Setkání historiků a uvedení výstavy „Staré pohlednice z domoviny - pozdrav z Troppau od Richarda Assmanna" v Bamberku / Seminar von Historikern und Einführung zur Ausstellung „Alte Ansichtskarten aus der Heimat – Gruß aus Troppau von Richard Assmann“ in Bamberg

100 000

CZK

3_17_7280

7280

33. Braunauer Heimattag - Dny setkávání Heimatkreisu Braunau a města Broumova. / 33. Braunauer Heimattag - Tage der Begegnung zwischen dem Heimatkreis Braunau und der Stadt Broumov/Braunau

1 500

EUR

3_17_7282

7282

CANTEMUS 2017 / CANTEMUS 2017

7 000

EUR

3_17_7286

7286

Hudební festival Luby 2017 / Musikfestival Luby 2017

45 000

CZK

4_17_7293

7293

Pátý ročník pražsko-mnichovské studentské konference ke staroseverskému náboženství, literatuře a kultuře / Fünfter Jahrgang der studentischen Konferenz zur altnordischen Religion, Literatur und Kultur

700

EUR

2_17_7294

7294

Do Německa na zkušenou / Praxiserfahrung in Deutschland

29 944

CZK

1_17_7295

7295

Mezinárodní fotbalový turnaj a herní slavnost pro hendikepované / Internationales Fußballturnier und Spielefest für behinderte Menschen

3 000

EUR

1_17_7300

7300

Žákovská výměna mezi Srbskou střední školou Ralbice a Základní školou v Mělníku / Schüleraustausch Sorbrische Oberschule Ralbitz - Zakladni škola Mělnik 2017

1 060

EUR

2_17_7301

7301

Cirkusový festival v Coburgu / Zirkusfestival in Coburg

22 000

CZK

5_17_7302

7302

SLAVONICE FEST 2017 / SLAVONICE FEST 2017

100 000

CZK

1_17_7303

7303

Česko-německá spolupráce studentů 2017 / Deutsch-tschechischer Schüleraustausch 2017

90 000

CZK

6_17_7304

7304

Společně objevujeme Karlovarsko / Gemeinsam die Karlsbader Region entdecken

41 920

CZK

5_17_7306

7306

Umělecký rezidenční pobyt zaměřený na problematiku migrace / Kunstresidenz, ausgerichtet auf die aktuelle Problematik der Migration

60 000

CZK

4_17_7309

7309

Stolní fotbal pro dva  - Holandský kulečník /  Duo-Tischkicker - Holländisches Billard

2 000

EUR

2_17_7311

7311

Společným krokem jdeme celým rokem / Gemeinsam durch das ganze Jahr

11 330

CZK

4_17_7314

7314

23. filmový festival Západ-Východ "Sousedé u přátel" / 23. West-Östliches KurzFilmFestival "Nachbarn bei Freunden“

4 550

EUR

6_17_7318

7318

Diferencovaný a kritický přístup k využívání, konzumu  a působení médií / Differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit Nutzung, Konsum und Wirkung von Medien

6 500

EUR

6_17_7322

7322

Aktivní odpočinek v přírodě  a společné zážitky v příhraničí pro děti ze sociálně slabšího prostředí z Česka a Německa na letním táboře v roce 2017. / Aktive Erholung in der Natur und gemeinsame Erlebnisse im grenznahen Gebiet für Kinder aus sozial schwachem Umfeld aus Tschechien und Deutschland im Sommercamp 2017

5 500

EUR

8_17_7327

7327

Vystoupit z ticha / Aus der Stille heraus

3 000

EUR

5_17_7338

7338

Výměnný pobyt žáků hudebních tříd / Schüleraustausch Musik

2 800

EUR

2_17_7340

7340

Němčina jako druhý cizí jazyk? - na naší škole každopádně - ANO! / Deutsch als zweite Fremdsprache? - In unserer Schule auf jeden Fall - JA!

120 000

CZK

6_17_7341

7341

Praha - Thale / Prag - Thale

40 000

CZK

1_17_7345

7345

Společná péče o zdraví je naše motivace XI / Gemeinsame Gesundheitspflege ist unsere Motivation XI

139 900

CZK

6_17_7346

7346

Co dělá atmosféru/klima města (v Bremerhavenu a Praze) / Was macht die Atmosphäre/das Klima der Stadt (in Bremerhaven und Prag)

105 000

CZK

6_17_7347

7347

Osobnosti z našeho kraje / Persönlichkeiten in unserer Gegend

92 000

CZK

4_17_7349

7349

85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament – Brno 2017 / 85. Internationale Sitzung des European Youth Parliament – Brno 2017

70 000

CZK

3_17_7351

7351

Kulturní cesta na Opavsko / Kulturreise in das Troppauer Land

7 000

EUR

6_17_7352

7352

Srdečně vítejte v našem regionu / Herzlich willkommen in unserer Region

120 000

CZK

5_17_