Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Češi a Němci renovují desítky chátrajících kulturních památek a přeměňují je v místa setkávání

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 103 nových projektů částkou 27,6 milionu korun

Tisková zpráva, 2. prosince 2020

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti podpoří spolupráci mezi občany obou zemí v rámci dalších 103 společných projektů. Správní rada Fondu schválila za tímto účelem ve středu na svém čtvrtletním zasedání v Praze podporu v celkové výši 27 611 957 Kč.

Mezi podpořenými projekty je několik projektů k Tématu roku 2020 Fondu budoucnosti, jakož i nové digitální setkávací formáty, které je možné realizovat i přes omezení související s pandemií.

Zhruba třetina záměrů schválených v posledním čtvrtletí roku spadá do oblasti památkové péče. Patří sem i několik památek, jejichž dlouhodobá obnova mohla být nyní s pomocí Fondu budoucnosti dokončena a které budou v budoucnu využívány jako místa česko-německého setkávání.

„Když Češi a Němci společným úsilím renovují zchátralé kulturní památky, nejedná se přitom pouze o materiální zachování našeho společného kulturního dědictví. Daleko více se v tom odráží také vědomí společných kulturních, duchovních a morálních hodnot. Uděláme dobře, pokud se jimi budeme řídit i při překonávání aktuálních krizí,“ zdůrazňují oba předsedové správní rady Jindřich Fryč a Martin Kastler.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

OnlineChallenge - Eco Edition - Česko-německý digitální projekt

Spolek 'Prostor pro rozvoj', založený na počátku roku 2020, patří v době pandemie k nejaktivnějším organizátorům projektů v oblasti mládeže a škol. Společně s dolnosaským spolkem Jugendwerk e.V. plánuje pokračování projektu 'Online Challenge', kterým na jaře velmi rychle zareagoval na covidový lockdown. Následný projekt se tematicky věnuje Tématu roku 2020 vypsaným Fondem budoucnosti. V rámci několika česko-německých online workshopů a setkání přes aplikaci Zoom budou účastníci diskutovat témata z oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného životního stylu, sami si vyrobí ekologické produkty a své poznatky následně zdokumentují v česko-německé příručce. Součástí setkání bude také jazyková animace, která usnadní první vzájemné seznámení.

Fond budoucnosti záměr podpoří částkou 150 000 Kč.


Budoucnost sousedství 2021

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) z bavorského Schönsee aktivně zkoušelo i v době koronaviru nové projektové formáty, aby tak cíleně motivovalo mladé lidi z Německa a Česka k česko-německé kulturní spolupráci. V posledních dvou letech byla s podporou Fondu budoucnosti již realizována zásadní aktualizace dvojjazyčné kulturní databáze bbkult.net a zároveň byla posílena aktivita v sociálních médiích. Nyní mají být postupně obnoveny technika a vybavení a zintenzivněna práce s veřejností s cílem vytvořit z CeBB atraktivní, moderní místo setkávání pro kontaktní, diskuzní a informační akce.

Fond budoucnosti poskytne ta tento projektový záměr podporu ve výši 25 000 eur.


Vybudování KulturDača - část 3

Kulturní centrum Řehlovice, jeden z nejdůležitějších aktérů česko-německého networkingu i za hranicemi severních Čech, plánuje přestavbu za účelem celoročního provozu KulturDači. Ta má nabídnout prostor pro realizaci nejrůznějších česko-německých kulturních formátů. Díky flexibilitě týmu v čele s Lenkou Holíkovou se i přes koronavirovou pandemii podařilo v roce 2020 dále pokračovat v úpravě areálu s cílem vytvořit vzdělávací a setkávací místo. Na rok 2021 jsou mimo jiné plánovány práce na dvou místnostech určených pro dočasné výstavy. Kromě toho mají být analyzovány možnosti k tomu, aby se KulturDača stala celoročně důležitým atraktivním kontaktním místem regionu a díky svým příjmům mohla zajistit další financování aktivit centra.

Fond budoucnosti podpoří strukturální rozvoj kulturního centra příspěvkem 20 520 eur.


Výstava TOYEN. Rámcový program a vědecká publikace

Hamburská Kunsthalle plánuje ve spolupráci s pražskou Národní galerií a pařížským Muzeem moderního umění první komplexní výstavu české malířky Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová, 1902-1980) za hranicemi České republiky. Přestože se jedná o významnou představitelku evropské meziválečné avantgardy, která kromě toho prokázala v období nacismu a v poválečné době mimořádnou občanskou statečnost, je tato umělkyně v zahraničí doposud jen málo známá. Ve spojitosti s hamburskou retrospektivní výstavou podpoří Fond budoucnosti vydání německého výstavního katalogu a bohatý doprovodný program zahrnující čtení, diskuze a workshopy pro širší veřejnost.

Fond budoucnosti podpoří vydání německého výstavního katalogu částkou 15 000 eur a doprovodný program k výstavě pak částkou 22 000 eur.


Lipno - zrcadlo historie 20. století

Post Bellum a Ackermann-Gemeinde chystají nový projekt orální historie, který se zaměří na historické zvraty v oblasti Lipna mezi lety 1939 a 1989. Zde byla po odsunu německé menšiny řada vesnic zničena a historické památky byly srovnány se zemí. Později, v důsledku vybudování lipenské přehrady, bylo několik vesnic a osad nuceně evakuováno a zatopeno. Pohnutá a doposud veřejně téměř nediskutovaná historie tohoto regionu má být prezentována prostřednictvím rozhovorů s pamětníky a jejich dokumentace ve formě dvojjazyčného filmu a výstavy. Do projektu budou zapojeny i místní školy a obce.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 400 000 Kč.


Pan Müller – zůstat!

Na příkladu životního příběhu Jana Müllera, který po konci druhé světové války jako jeden z 200.000 českých Němců nebyl odsunut z Československa, chce žitavský spolek Hillersche Villa a jeho český partner, obecně prospěšná společnost Centrum sv. Zdislavy formou dokumentárního filmu exemplárně zrekonstruovat osudy ‚zde zůstavších‘ českých Němců. Film se má zaměřit zejména na dvojí identitu hlavního protagonisty jako katolíka a českého Němce ve stále více ateistické realitě socialistického režimu, ale i po politickém převratu v roce 1989.  

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt příspěvek ve výši 11 000 eur.


Rekonstrukce bývalé pacovské synagogy

V rámci neobyčejné spolupráce chtějí český spolek Tikkun Pacov a německý partner Arbeitskreis der Freunde und Förderer der Synagoge Pacov iniciovat renovaci bývalé synagogy v Pacově, která byla na počátku tohoto roku prohlášena kulturní památkou.
Renovovaná synagoga má později sloužit jako vzdělávací centrum a regionální muzeum, připomínající židovské obyvatelstvo a jeho dřívější život v Pacově, který upadl do zapomnění. Za tímto účelem je plánována úzká spolupráce se zástupci města, školami a místními organizacemi. Do programu synagogy mají být v budoucnu zapojeny i německé školy.

Fond budoucnosti poskytne na rekonstrukci synagogy 700 000 Kč.


Oprava památníku  hřbitovního kříže na nýrském hřbitově

Z iniciativy bývalých německých krajanů z města Nýrsko na Šumavě má být restaurován hřbitovní kříž na bývalém nýrském německém hřbitově. Českým partnerem záměru je Národopisný spolek Nýrsko. Po odsunu německého obyvatelstva hřbitov zpustl a náhrobky byly z větší části odstraněny. Zachoval se pouze zchátralý kříž a socha Panny Marie. Němečtí krajané využívají kříž při svých návštěvách v Nýrsku k přímluvným modlitbám za své zesnulé, jejichž hroby již neexistují. Restaurovaný kříž se má stát novým pomníkem – symbolem česko-německého smíření, porozumění a nového přátelství.

Fond budoucnosti podpoří restaurování kříže částkou 7692 eur.


Obnova presbytáře a sakristie kostela sv.Mikuláše v Šitboři - dokončení

Kostel sv. Mikuláše v obci Šitboř díky angažovanosti aktivních občanů z obou zemí a podpoře městského zastupitelstva v posledních letech doslova povstal z ruin. V roce 2021 má být renovace této stavební památky dokončena obnovou presbytáře a sakristie. Zástupci bývalých německých krajanů jsou do renovace aktivně zapojeni. Po ukončení poslední etapy obnovy mají být prostory kostela využívány nejen k bohoslužbám, ale také ke kulturním akcím, přednáškám, výstavám jak o historii obce, tak o zmizelých obcích ve farnosti Šitboř a k tématu česko-německé spolupráce. 

Fond budoucnosti podpoří tento záměr příspěvkem 400 000 Kč.


Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Mail: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti