Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti“

Česko-německý fond budoucnosti podporuje společné projekty k svému tématu roku 2019

Tisková zpráva, 26. března 2019

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 195 společných projektů české a německé občanské společnosti. Za tímto účelem uvolnila v úterý správní rada Fondu budoucnosti prostředky ve výši bezmála 25 milionů korun. Její pravidelné zasedání se tentokrát konalo na pražském Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kde členy rady krátce přivítal ministr Robert Plaga.

Z hlediska obsahu představuje těžiště aktuálně schválených projektů Téma roku, které Fond budoucnosti vyhlásil na rok 2019: „Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti“.
„Velmi nás těší, že na tento impuls reagovalo i několik škol,“ uvedl Jindřich Fryč, předseda správní rady. „Ovšem i z mimoškolní a umělecké oblasti jsou zde zastoupeny velmi kreativní projektové záměry,“ dodal německý spolupředseda Martin Kastler.

 

Výběr aktuálně schválených projektů:

Všichni jsme děti jedné planety

V rámci tohoto projektu k Tématu roku 2019 („Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti“) se budou žáci z Litoměřic a Norimberku během čtyřdenního workshopu pořádaného organizací 'Sever Litoměřice' (středisko ekologické výchovy) zabývat Agendou 2030 Organizace spojených národů. Ve smíšených skupinkách se budou věnovat tématům, která polarizují v obou společnostech, jako jsou například genderová tematika nebo klimatická politika, a seznámí se s aktivitami města Litoměřice spojenými s implementací cílů této agendy. Workshop tak přispěje ke zprostředkování poznatků a rozšíření kompetencí v oblasti komunikace, argumentace a kritického myšlení účastníků, kteří jeho výsledky zpracují do formátů (komiksy, plakáty, videa apod.), jejichž prostřednictvím budou moci informovat své spolužáky o cílech agendy.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 76 600 Kč.


Kudy vedou hranice

V rámci několikadenního divadelně-pedagogického workshopu pro německé a české mladé účastníky chtějí projektoví partneři, dramatický soubor Bezejména, z.s. a škola Richard-von-Schlieben-Oberschule ze Žitavy, tematizovat socioekonomické, kulturní a sociální hranice mezi žáky gymnázií a odborných škol, a tímto způsobem reflektovat Téma roku vypsané Fondem budoucnosti na rok 2019. Liberečtí účastníci pocházejí většinou z místních gymnázií, žáci žitavské střední školy pak převážně z přistěhovaleckých rodin ze sociálně slabšího prostředí. Prostřednictvím metod divadelní pedagogiky má být navázán bezprostřední dialog. Uskuteční se například fiktivní volby, na jejichž základě budou žáci diskutovat o svých politických názorech.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 135 500 Kč.


Preßnitz lebt - Přísečnice žije! (Publikace)

Tento projektový záměr vychází ze spolupráce českých a německých žáků gymnázií Kadaň a Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge z Annaberg-Buchholz, kteří již společně s obyvateli příhraničí realizovali naučnou stezku v okolí zaniklé obce Přísečnice (Preßnitz) v Krušnohoří, shromáždili archivní materiály k historii regionu a vytvořili putovní výstavu. Plánovaná publikace má s podporou krajanského spolku Preßnitz doplnit archivní materiály díky dokumentaci osobních příběhů bývalých obyvatel obce Přísečnice, která zanikla v 70. letech minulého století. Bude přitom zohledněna jak perspektiva německojazyčných obyvatel, žijících v Přísečnici před rokem 1945, tak i perspektiva poválečných obyvatel obce.

Finanční podpora Fondu budoucnosti na tento projekt činí 200 000 Kč.


Gesell SCHAFFT Erinnerung

Dva známí aktéři z oblasti české a německé vzpomínkové kultury, Max Mannheimer Studienzentrum Dachau a Památník Terezín, společně uskuteční projekt, který se bude zabývat hranicemi a společnými aspekty vzpomínek spojených s nacismem a 2. světovou válkou. Konkrétně se jedná o týdenní vzdělávací seminář pro české a německé mladé účastníky v památnících Dachau a Terezín. Prostřednictvím rozhovorů s bývalými politickými vězni Vladimírem Feierabendem a Miroslavem Kubíkem, kteří se v mládí setkali v Malé pevnosti v Terezíně, získají účastníci workshopu osobní vztah k těmto dějinným událostem. Projekt kromě toho tematizuje Téma roku 2019: jeho účastníci budou diskutovat o tom, jak se projevuje narace historie nacismu v různých společenských skupinách a na základě různých společenských konfliktních linií (město-venkov, náboženství, staří-mladí apod.).

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 8 400 eur.


Living next door to Czech Republic. O společných zájmech, podobnosti a vizi budoucnosti německo - českého sousedství

Spolek Internationales Haus Sonnenberg pokračuje v osvědčené spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem z Prostějova a v jejím rámci uspořádá několikadenní žákovský projekt k minulosti, současnosti a budoucnosti česko-německých vztahů (Téma roku vypsané Fondem budoucnosti na rok 2018). Prostřednictvím konfrontace s klasickými stereotypy mají účastníci zjistit, co o sobě česká a německá mládež vlastně navzájem ví – a co by ráda věděla. Dále se účastníci budou zabývat otázkou, nakolik jsou v obou zemích diskutována a zdůrazňována témata jako trvalá udržitelnost a ochrana klimatu nebo demokracie a participace. Následně mají být v rámci workshopu navrženy ve formátu videí budoucí scénáře popř. přání účastníků.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt podporu ve výši 6 500 eur.


Hostování inscenace Ferdinande! v Berlíně u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce

U příležitosti výročí politického převratu roku 1989 uvede pražský soubor Lachende Bestien 1. října v Berlíně svoji inscenaci „Ferdinande!“, která vychází ze slavné Havlovy jednoaktovky „Audience“. Inscenace otevírá otázky ohledně aktuálnosti Havlových myšlenek a jejich realizace, popř. deformace. Po představení se uskuteční moderovaná diskuze diváků s režisérem Michalem Hábou a dalším hostem, jejímž tématem bude dnešní odkaz Václava Havla, a to s ohledem na česko-německý kontext. Projektovým partnerem je berlínský spolek Drama Panorama, který se souborem Lachende Bestien plánuje dlouhodobou spolupráci (např. v rámci festivalu „Kus: Česka 2020“).

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 85 000 Kč.


HOMO POLITICUS – Mezinárodní filmový workshop v rámci 16. ročníku Filmového festivalu Nisa 2019

V rámci mezinárodního filmového workshopu projektových partnerů Kunstbauerkino e.V. a Brána Trojzemí se setkají mladí lidé z česko-německo-polského trojzemí a společně vytvoří film. Z hlediska obsahu se projekt zaměřuje na motto Filmového festivalu Nisa 2019: „HOMO POLITICUS“. Se zohledněním aktuálních politických událostí (volby do Evropského parlamentu, volby do saského zemského sněmu, volby do obecních zastupitelstev), ale i výročí Sametové revoluce roku 1989 se mladí účastníci budou zabývat otázkou, jaké měl a má homo politicus možnosti jednání a participace v rámci svého konkrétního života. Vzniklý film bude prezentován a diskutován na čtyřech příhraničních místech festivalu.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 6 500 eur.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

https://www.facebook.com/fondbudoucnosti/

 

Fond budoucnosti podporuje společné projekty k svému tématu roku 2019
 
Fond budoucnosti podporuje společné projekty k svému tématu roku 2019
 
Fond budoucnosti podporuje společné projekty k svému tématu roku 2019
 
Fond budoucnosti podporuje společné projekty k svému tématu roku 2019
 
Fond budoucnosti podporuje společné projekty k svému tématu roku 2019
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti